Algemene Voorwaarden


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Esthetique Huidverzorging. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Esthetique Huidverzorging. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Esthetique Huidverzorging behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Esthetique Huidverzorging erkend.
1.4 Esthetique Huidverzorging garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Wel kunnen de kleuren op de bijgevoegde foto's op een computerscherm anders aandoen dan dat u het product daadwerkelijk in handen hebt.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zodra uw betaling is ontvangen en zo lang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Esthetique Huidverzorging bestellingen tenminste binnen 3 werkdagen uit voeren en verzenden (na ontvangst van volledige betaling). Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij of zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Esthetique Huidverzorging zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Esthetique Huidverzorging geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Voor het verzenden van klein pakketten (zaken die door de brievenbus kunnen worden geleverd) wordt 4 euro verzendkosten in rekening gebracht. Deze manier van verzenden is de goedkoopste vorm. Het is bij deze vorm van verzende echter niet mogelijk om de bestelling te volgen of een ontvangstbevestiging te krijgen. De klant draagt het risico van de bestelling. Indien de klant recht wil hebben op een volledig volgbare bestelling dan zal de klant in de bestelling bij "extra verzend opties", de optie "pakket" moeten selecteren. Hiervoor worden aanvullende verzendkosten in rekening gebracht. In het laatste geval gaat punt 2.3 van deze leveringsvoorwaarden op.
2.6 Pakketten zijn standaard met track en trace en zijn dus volgbaar.
2.7 Levering geschied pas na ontvangst van volledige betaling van de bestelling op de rekening van Esthetique Huidverzorging.
2.8 Levertijd kan afwijken in het geval van bijvoorbeeld vakantie. De afwijkende levertijd word aangekondigd op de site.
2.9 Leveringen naar landen buiten Nederland geschieden altijd via pakket post. U ontvangt na plaatsing van uw bestelling en in behandeling te zijn genomen een email met de werkelijke verzendkosten.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typ- en zetfouten. Voor de gevolgen van typ- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.
3.4 Betalingen via bank overschrijving zijn kostenloos, voor betalingsn via credit card of Paypal wordt 5% extra gerekend omdat wij deze kosten zelf ook moeten maken.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Esthetique Huidverzorging heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering vooraf schriftelijk melding te maken bij Esthetique Huidverzorging. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Esthetique Huidverzorging zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. Op laatst genoemde diensten, waarbij Esthetique Huidverzorging slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde aanbieders van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Esthetique Huidverzorging, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Esthetique Huidverzorging. Esthetique Huidverzorging houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Esthetique Huidverzorging respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Esthetique Huidverzorging maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Esthetique Huidverzorging garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Esthetique Huidverzorging komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Esthetique Huidverzorging is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Esthetique Huidverzorging) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Esthetique Huidverzorging, binnen 48 uur. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 48 uur na levering aan Esthetique Huidverzorging schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Esthetique Huidverzorging gegrond worden bevonden, zal Esthetique Huidverzorging naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Esthetique Huidverzorging en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Esthetique Huidverzorging) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Esthetique Huidverzorging voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Esthetique Huidverzorging is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Esthetique Huidverzorging in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Esthetique Huidverzorging en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Esthetique Huidverzorging zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Esthetique Huidverzorging slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Esthetique Huidverzorging gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Esthetique Huidverzorging kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Esthetique Huidverzorging en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Esthetique Huidverzorging op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Esthetique Huidverzorging behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling of aangetekende verzending.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Esthetique Huidverzorging gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Esthetique Huidverzorging is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Esthetique Huidverzorging behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Esthetique Huidverzorging gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Esthetique Huidverzorging bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Esthetique Huidverzorging is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Esthetique Huidverzorging aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Esthetique Huidverzorging zolang de afnemer de vorderingen van Esthetique Huidverzorging uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Esthetique Huidverzorging wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Esthetique Huidverzorging geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Esthetique Huidverzorging of een door Esthetique Huidverzorging aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Esthetique Huidverzorging haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Esthetique Huidverzorging zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Esthetique Huidverzorging.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Esthetique Huidverzorging en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hilversum kennis, tenzij Esthetique Huidverzorging er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Back
Uw IP Adres is: 54.225.26.154
Copyright © 2017 Esthetique Huidverzorging & Pedicure. Powered by Zen Cart